2016-17 Management Team

Board

Board
President: Chi Gao HSPH
Vice President: Xian Gong SEAS
Vice President: Ximei Sun GSAS
Secretary: Xizhu Zhao SEAS
Treasurer: Liuchuan Tong GSAS

Alumni Relations and Career Development

AR 小京 赫宸
Co-chair: Meitong Li HBS
Co-chair: Chen He GSD
Fellow: Xiaojing Xing HSPH
Fellow: Zehua Liu HMS

Business Development

郑文山

Chair: Wenshan Zheng SEAS
Fellow: Guannan Qu SEAS

Human Resources

HR 晨光 徐艾

Co-chair: Ai Xu HSPH
Co-chair: Chenguang Dai GSAS
Fellow: Ran Xie GSAS

Outing

胡智睿

Co-chair: Zhirui Hu GSAS
Co-chair: Guannan Qu GSAS
Fellow: Miao Liu HMS

Public Relations

PR

Co-chair: Yun Zhu HSPH
Co-chair: Xi Zhang GSD
Fellow: Yiwen Zhang GSE, graduated
Fellow: Nicky Xu Li GSD
Fellow: Mengze Xu GSD
Fellow: Dadi Gao HMS
Volunteer: Yutong Sun GSE
Volunteer: Ziao Lin GSA

Public Services

陈瑞佳

Chair: Ruijia Chen

Social and Party

SP

Co-chair: Mengyu Wang HMS
Co-chair: Yan Liu GSD
Fellow: Yunlu Xue HMS

Seminar

底骞

Co-chair: Qian Di HSPH
Co-chair: Yunlin GSAS

Sports

胡泓

Co-chair: Hong Hu SEAS
Co-chair: Diana Zhang SEAS

HCSSA Venture Club

喻晓

Chair: Xiao Yu HSPH

HCSSA Dance Troupe

Dance Troupe

Captain: Emma Jia Xue GSAS