2017-18

team17-18

President: Xian Gong

Vice President: Chenguang Dai, Yingzhuo Zhang

Secretary: Zhirui Hu

Treasurer: Guannan Qu

Alumni Relations and Career Development

Co-chairs: Qi Guo, Xi Zhang; Fellows: Jian Kang, Zehua Liu, Mengting Li

Business Development

Co-chairs: Jialiang Wang, Liuchuan Tong

Human Resources

Co-chairs: Kun Zhang, Jiawei Zhou

Outing

Co-chairs: Miao Liu, Tianning Zhao; Fellows: Yunlu Xue, Peilin Li

Public Relations

Co-chairs: Luxi Liu; Fellows: Peitong Chen, Zhaodi Wang

Public Services

Co-chairs: Xiaoran Li; Fellows: Jiaxi Yang, Ai Xu, Helian Feng

Seminars

Co-chairs: Lin Yue, Xiaoming Hu; Fellows: Jianshuang Li

Social and Party

Co-chairs: Jiaheng Shen, Yuan Dai; Fellows: Yichu Jin, Jiatong Fan

Sports

Co-chairs: Hong Hu, Wei Chen; Fellows: Letian Zhang

HCSSA Venture Club

Directors: Siyang Jing, Yongling Ye

HCSSA Dance Troupe

Directors: Jia Xue