Executive Board

President

Tianning Zhao, SEAS

Vice President

Yutong Liu

Secretary

Yan Zhao, GSAS

Treasurer

Shijian Jin, SEAS

Historian

Jinlin Li, HKS