2019 – 20 Management Team

President: Yichu Jin

Vice President: Siyi Xu, Tianning Zhao

Secretary: Jingmei Hu

Treasurer: Shijian Jin

Alumni Relationship and Career Development
Co-chairs: Xinge Zhang, Yunwei Zheng
Fellows: Yunaheng Wang, Yu Zhang, Shine Tang

Business Development
Co-chair: Helian Feng

External Affairs
Co-chairs: Miao Liu, Yifan Li
Fellows: Jue Wang, Skyler Yin, Yijia Jiang, Yuji Chai, Yufei Liu

Internal Affairs
Co-chairs: Yuan Sun, Peiwen Zheng
Fellows: Lucy Liu, Sherry Wang, Yan Zhao, Jiewen Zhang

Public Relation
Co-chairs: Xin Zhong, Lucy Yip
Fellows: Haoyi Chen, Hua Ji, Lu Dai, Yutong Li
Volunteer: Menghan Zhu

Public Service
Co-chairs: Yunlu Xue, Tsz Shan Ma
Fellows: Anna Yang, Rui Huang, Amber Yu
Volunteer: Cindy Huang

Seminar
Co-chairs: Yuelin Zhu, Holly Huang
Fellows: Zhuoyun Liu, Yinru Long, Yulu Tang, Yi He

Sports
Co-chair: Jiaxuan Wu
Fellows: Zihao Xu, Qiannan Zhang

HCSSA Dance Club
Fellows: Yutong Lu, Menghan Wang

HCSSA Venture Club
Co-chair: Shuo Zhang, Jinlin Li
Fellows: Yutong Liu, Duo Xu, Yuhan Zhang