2018-19

IMG_0488

President: Yingzhuo (Diana) Zhang

Vice President: Helian Feng, Yichu Jin

Secretary: Lucy Liu

Treasurer: Guannan Qu

Alumni Relations and Career Development


Co-chairs: Shuanwei Cui, Danni Zheng; Fellows: Tingfan Gao, Yuanheng Wang, Lifan Zhang

Business Development


Co-chair: Shijian Jin

Human Resources


Co-chair: Jiawei Zhou; Fellows: Xi Chen, Xinye Zou

Outing


Co-chairs: Miao Liu, Siyi Xu; Fellows: Yuan Dai, Xiyao Wang

Public Relations


Co-chair: Yusheng Jia; Fellows: Ji Hua, Peilin Li, Lucy Yip, Xin Zhong

Public Services


Co-chairs: Jingmei Hu, Jiaxi Yang; Fellows: Min Wu, Yunqi Yang

Seminars


Co-chairs: Xiaoming Hu, Lin Yue; Fellows: Gao Xiao, Lechen Qian, Xinyan Zhang

Social and Party


Co-chairs: Yunlu Xue, Tianning Zhao; Fellows: Siyuan Cheng

Sports


Co-chairs: Hong Hu, Wenxuan Wu; Fellows: Letian Zhang

HCSSA Venture Club


Directors: Meitong Li, Haozhe Wang

HCSSA Dance Troupe


Director: Jia Xue

HAcappella


Directors: Jeffrey Wang, Yingzhuo Zhang